ThS Isaac Smith

Thạc Sĩ chuyên ngành Chính Sách Công – Đại học George Washington – Hoa Kỳ

Cử nhân Khoa học Chính trị – Đại học Seton Hall

Ông đã dạy tiếng Anh và làm việc tại chính quyền địa phương. Chuyên môn của ông là Chính sách đô thị, tiếng Anh trung cổ và Lịch sử Đức hiện đại. Hiện nay ông dạy tiếng Anh và Lịch sử Văn minh phương Tây tại Đại học Tân Tạo.