David LLoyd Sinkinson

Thầy David Sinkinson đã nhận được bằng danh dự về Triết học và Tư tưởng tôn giáo từ Đại học Lancaster và thầy cũng có bằng Cử nhân và Thạc sĩ Văn học Anh tại Đại học Odense, Đan Mạch. Ông đã từng làm điều phối viên cho IELTS tại Đại học Vũ Hán ở Trung Quốc và xuất bản các bài viết về vai trò của tính đồng bộ trong văn học và tiến trình viết. Ông đã giảng dạy EAP và Văn học tại TPHCM trong năm năm.