Nhiên Nguyễn (Ja Yeon Nguyễn)

Cô Nhiên Nguyễn, Giảng viên thỉnh giảng môn tiếng Hàn.