TS Nguyễn Thanh Long

Thầy Nguyễn Thanh Long

  • Tiến sĩ ngành Ngôn ngữ so sánh – đối chiếu (Đại học KHXH & NV – TP.HCM)
  • Thạc sĩ ngành Giảng dạy tiếng Anh (Đại học KHXH & NV – TP.HCM)

Thầy Nguyễn Thanh Long có hơn 15 năm kinh nghiệm giảng dạy ở các trường Đại học cũng như dịch thuật cho các công ty ở Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Thầy Long nghiên cứu và giảng dạy về Dịch thuật, tiếng Anh Thương mại, và Khởi nghiệp. Thầy Long là giảng viên cơ hữu của Khoa Ngôn ngữ trường Đại học Tân Tạo, giảng dạy các học phần và nghiên cứu về song ngữ và dịch thuật.