TS Đặng Thanh Nhơn

  • TS ngành Ngôn ngữ (Đại học KHXH và Nhân văn TpHCM, Vietnam)
  • Thạc sĩ chuyên ngành Giảng Dạy Tiếng Anh (Đại học bang Minnesota, Hoa Kỳ)
  • Cử Nhân chuyên ngành Giảng dạy tiếng Anh (Đại học Cần Thơ, Việt Nam)

Thầy Nhơn có 20 năm giảng dạy tiếng Anh ở nhiều trường học và nhiều trình độ khác nhau, bao gồm trường THPT Chuyên ở Đồng bằng sông Cửu Long, đến trường Cao đẳng sư phạm, và trường Đại học.

Năm 2009, Thầy Nhơn nhận được học bổng Fulbright để theo học chương trình Thạc sĩ tại Đại học bang Minnesota. Trong thời gian học tập chương trình thạc sĩ tại Mỹ, thầy Nhơn đã rất năng nổ tham gia các hoạt động kết nối cộng đồng do hội sinh viên quốc tế, văn phòng học giả và các hiệp hội sinh viên các trường học địa phương và các nhóm cộng đồng tại Mankato, Minnesota tổ chức. Thầy Nhơn cũng nhận được học bổng bổ sung dành riêng cho sinh viên Fulbright đến từ Đông Nam Á nhằm tăng cường các mục tiêu vì giáo dục và phát triển nghề nghiệp. Thầy Nhơn tập trung nghiên cứu về phương pháp Giảng dạy, Ngôn ngữ, Lỗi chuyển di, và Ngữ pháp tri nhận.